הצעת חוק הרשויות (מועצות) – גביית ארנונה כללית, תשע"ט - 2019

 

1.
ע
במקום פרק ד' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992 יבוא: "פרק ד מועצה תטיל, בכל שנת כספים, חייחארנונה כללית שתחושב בהתאם לכללים בחוק הרשויות (מועצות) – גביית ארנונה כללית, תשע"ט – 2019".

2. עחוק הרשויות (מועצות) – גביית ארנונה כללית, תשע"ט - 2019

1. ע(א) בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, בכל מקום בו מופיע "ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה" יהיה – "ועדת הערר לפיצויים, להיטל עיעעהשבחה ולארנונה".

חחח (ב) בחוק זה –
חיחח "שווי בשימוש" – שווי הנכס עפ"י השימוש והסיווג כפי שנעשה בו בפועל.
חחעי במידה ויוכח כי בנכס קיימים בשימוש שטחים, אם בנויים ואם שאינם בנויים, שלא קיים לגביהם היתר או היתר בשלבי הכנה, שוויים יוערך כאילו
חיחיחהיו בהיתר ורשאי השמאי להוסיף את השווי הנ"ל לשווי בשימוש פעם נוספת. הסכום החדש יהיה השווי בשימוש של הנכס.


צצלחה"שווי היעיל והטוב ביותר" – שווי הנכס בשימוש היעיל והטוב ביותר: בהתאם לניצול הזכויות המיטבי ובסיווג בעל התרומה הגבוהה ביותר לשווי.


יתחח"שווי נוסף" – הפרש השווי בין השווי היעיל והטוב ביותר לשווי בשימוש, ככל שקיים כזה.


חיחח"שיעור ארנונה נוסף" – שיעור הארנונה על השווי הנוסף יהיה מכפלת שיעור הארנונה הבסיסי המתאים לנכס במנה המתקבלת מחלוקת חיחחהשווי העיל והטוב ביותר בשווי בשימוש של הנכס, כשזה איננו כולל: את שווים הנוסף, ככל שהוסף לשווי בשימוש, של השטחים, אם בנויים או חחחישאינם בנויים, שלא קיים לגביהם היתר או היתר בשלבי הכנה.


חיעע"שינוי משמעותי במחירי הנדל"ן" – שינוי של 10% ויותר, אם לירידה או לעליה, במחירי הנדל"ן.
 

2. ח "שיעור ארנונה בסיסי" לנכס, כל עוד לא חל שינוי משמעותי במחירי הנדל"ן יחסית לעידכון אחרון, יהיה בהתאם לסיווגים הבאים:
עחע(א) בנכס ביעוד ובשימוש למגורים שיעור הארנונה הבסיסי יהיה בהתאם למדרגות הבאות:
חחחחיי (1) בשווי בשימוש של עד מחצית שוויה דירת מגורים ממוצע כפי שפורסם לאחרונה, צמוד לפי מדד המחירים לצרכן, למועד עריכת שומת חחח חעחעחהארנונה הבסיסית או, כשנטל ההוכחה על המבקש, בשווי בשימוש של עד שליש שווי דירת מגורים ממוצעת בישוב בו ממוקם הנכס – לפי חחחחחהנמוך - 0.2 אחוזים.
חחחיח י(2) בשווי בשימוש של מעל מחצית ועד 150% משוויה של דירת מגורים ממוצעת, כאמור בסעיף קטן (1) – 0.4 אחוזים.
חחחחח(3) בשווי בשימוש של מעל 150% משוויה של דירת מגורים ממוצעת, כאמור בסעיף קטן (1) – 0.6 אחוזים.
חחח(ב) בנכסים בשימוש לבנקים, או שבעל הזיקה הקרובה ביותר הוא בנק או תאגיד בנקאי, שיעור הארנונה הבסיסי יהיה 9% משווי הנכס.
חחח(ג) בנכסים בשימוש לחברות ביטוח, או שבעל הזיקה הקרובה ביותר הוא תאגיד ביטוחי או חברת ביטוח, שיעור הארנונה הבסיסי יהיה 3% חחחיייחמשווי הנכס.
חחח(ד) בנכסים בשימוש למשרדים, מחסנים, שירותים, מלאכה, תעשיה, משרד וכל סיווג שאיננו נכלל בפסקאות (א) עד (ג) של סעיף זה שיעור חחחחיחהארנונה הבסיסי יהיה 2% משווי הנכס.
חחח(ה) שר הפנים באישור שר האוצר רשאים לקבע בתקנות שיעורי ארנונה בסיסיים שונים מהאמור לעייל.
 

3.חח(א) כאשר חל שינוי משמעותי במחירי הנדל"ן יחסית לעידכון אחרון יעודכנו כל שיעורי הארנונה הבסיסיים בהתאם ואלו יהיו שיעורי הארנונה
הבסיסיים החדשים שיחליפו את שיעורי הארנונה הבסיסיים הקודמים: כך עליית מחירי הנדל"ן ב- 10% ומעלה תחייב עידכון כל שיעורי הארנונה הבסיסיים כלפי מטה, בהתאם וירידה במחירי הנדל"ן ב- 10% ויותר תחייב עידכון כל שיעורי הארנונה הבסיסיים כלפי מעלה, בהתאם.
(ב) שיעורי הארנונה הבסיסיים החדשים: ביעוד ובשימוש למגורים יעוגלו, באחוזים, עד לשלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית, בכל סיווג אחר השיעורים הבסיסיים יעוגלו, באחוזים, עד לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

4.חחבנכס בו קיימים שני סיווגים או יותר שיעור הארנונה הבסיסי יהיה בהתאם להוראות הבאות:
(א) בנכס שעיקר שימושו, לפי שווי בשימוש יחסי, הינו בשימוש וביעוד למגורים שיעור הארנונה הבסיסי יהיה בהתאם למדרגות המתאימות לנכס בשימוש וביעוד למגורים.
(ב) בכל נכס שאיננו עונה לפיסקה (א) שיעור הארנונה הבסיסי יהיה אותו שיעור המתאים לחלק הנכס המחייב את שיעור הארנונה הגבוה ביותר.

5.חח"החייב בארנונה" – הוא המחזיק בעל הזיקה הקרובה ביותר למקרקעין: פולש, משתמש, בעל זיקת הנאה/זכות שימוש, דייר מוגן, שוכר, חוכר,חוכר
לדורות, בעלים וכול זיקה אחרת שיש עמה הנאה כלכלית מהנכס.
(א) לא שילם בעל הזיקה הקרובה ביותר את הארנונה המתחייבת מחוק זה והוכח כי לא ניתן לגבות מימנו את החוב, יהפוך בעל הזיקה הקרובה ביותר הבא לחייב במקומו ויחול עליו חוק ההצמדה על תשלום ארנונה שלא שולם במועדו לפי חוק זה.

 

6.חח
"שומת ארנונה בסיסית" – החייב בארנונה ישלם ארנונה שנתית בסיסית כפי סכום מכפלת השווי בשימוש בשיעור הארנונה הבסיסי המעודכן

האחרון בתוספת מכפלת השווי הנוסף בשיעור הארנונה הנוסף. במקרה ובנכס אין חריגה מהוראות תמ"א 38, כהגדרת החריגה בחוק זה, גם בהתאם לכללים הבאים:

(א) בנכסים בייעוד ובשימוש למגורים ששוויים בשימוש הינו מתחת לסכום של שליש משווי דירת מגורים ממוצעת שפורסם לאחרונה, צמוד, לפי מדד המחירים לצרכן, למועד עריכת שומת הארנונה הבסיסית, לא תחוייב ארנונה עבור השווי בשימוש.
(ב) לשומת ארנונה בסיסית לא תתווסף מכפלת השווי הנוסף בשיעור הארנונה הנוסף כול עוד:
חח(1) (א) בנכסים בייעוד ובשימוש למגורים ובתי אבות, השווי הנוסף איננו גדול מהשווי בשימוש. בסעיף קטן זה: בתי אבות לדייר שאין ברשותו לךיייחלדירת מגורים נוספת. מגורים לדייר בדירת מגורים יחידה כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963.
מ חממ(ב) בנכסים בייעוד או בשימוש שונה מהגדרתם בסעיף קטן (1) של פסקה זו, השווי הנוסף איננו גדול ממחצית השווי בשימוש.
חיח(2) הוגשה בקשה להיתר בניה הצפוי להקטין את השווי הנוסף, כך שהנכס, לאחר מימוש ההיתר, צפוי לעמוד בהגדרות סעיפים קטנים (1) (א) יחחיחחאו (1) (ב) של פיסקה (ב) לאי תוספת מכפלת השווי הנוסף בשיעור הארנונה הנוסף או בוצעה מכירה של הנכס לצורך קבלת היתר בניה חחיחחכזה. כל זאת בתנאי שמימוש ההיתר יושלם תוך תקופת זמן סבירה ממועד הבקשה או המכירה, לפי העניין.
(ג) שר הפנים באישור שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות סיווגים נוספים עליהם יחול סעיף קטן 1 של פסקה (ב), בתנאי שבנכסים אלו אין חריגה מהוראות תמ"א 38, כאמור.

7.חחשומת ארנונה בסיסית תקבע בידי שמאי מקרקעין, כמשמעותו בחוק שמאי מקרקעין, תשס"א – 2001, אחת לתקופה כפי שעולה מהוראות חוק
זה.

8.חחהרשות (מועצה), בתחילת כול שנת מס, תנפיק "חיוב ארנונה שנתי" - המתבסס על המאוחר שבין שומת ארנונה בסיסית או החלטה אחרונה
בערעור שהתקבלה בהתאם להוראות חוק זה והכל בהצמדה למדד המחירים לצרכן. במקרה של שינוי בעלים או חיוב ראשוני לנכס חדש יונפק, באותם כללים, חיוב ארנונה חדש, לפי תקופה יחסית, גם באמצע שנת המס.

 

9.חחאת חיוב הארנונה השנתי ניתן לשלם בתשלום אחד או ב- 6 תשלומים דו חודשיים שווים. בהוראת קבע ניתן לבחור לשלם ב- 12 תשלומים
חודשיים שווים. כל התשלומים צמודים למדד המחירים לצרכן.

10.ח
בנכס בו קיימת "חריגה מהוראות תמ"א 38" – נכס בנוי הניתן לחיזוק בהתאם להגדרות התמ"א, התקנות והתקנים המתאימים והחיזוק בו, לאחר

התחשבות גם בעלות הארנונה הנוספת עפ"י סעיף זה, הוא כלכלי, ככל שלא תוסר החריגה או יבוצע החיזוק יחולו ההוראות הבאות:
(א) בסיום תקופה של 5 שנים מיום פרסום החוק ברשומות תוכפל הארנונה השנתית מהארנונה השנתית המתחייבת מהוראות חוק זה: כך
מימשהארנונה השנתית הבסיסית תהיה פעמיים סכום מכפלת השווי בשימוש בשיעור הארנונה הבסיסי בתוספת פעמיים מכפלת השווי הנוסף
עעיבשיעור הארנונה הנוסף, וללא הפחתות כלשהם.
(ב) בחלוף כל תקופה נוספת של 5 שנים תוכפל הארנונה השנתית פעם נוספת.
(א) האמור בפיסקאות א ו- ב יחול עד למוקדם שבין המועדים הבאים:
עיע(1) היום בו תוסר החריגה מהוראות תמ"א 38, אם על ידי ביצוע המתחייב מהוראות התמ"א, או על ידי הריסת המבנה, או בדרך אחרת.
עעי(2) הגשת בקשה להיתר בניה המסיר את החריגה, כל עוד מימוש ההיתר יסתיים בתקופת זמן סבירה.
עעי(3) מכירת הנכס לצורך קבלת היתר בניה המסיר את החריגה, כל עוד הסרת החריגה תושלם תוך תקופת זמן סבירה.
(ד) סכומים ששולמו ביתר לפי סעיף זה יוחזרו בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעותם בחוק ההצמדה, וסעיף 6 לחוק ההצמדה לא יחול.

11.עלא יוצא היתר לבניה במקרקעין ולא תינתן תעודת גמר (טופס 4) ולא תינתן הקלה ולא יותר שימוש חורג כל עוד לא שולם חוב הארנונה או חלק
ממנה המגיע עד לאותו מועד, על פי חוק זה, בשל אותם מקרקעין.

12.עלא תירשם פעולה בפנקסי המקרקעין שהיא בבחינת מימוש זכויות במקרקעין, אלא לאחר שהוצגה בפני הרשם תעודה החתומה בידי יושב ראש
הועדה המקומית או בידי מי שהסמיכו לכך, המעידה כי שולמו כל הסכומים המגיעים כארנונה עד לאותה שעה על פי חוק זה, או ניתנה ערובה לתשלומה.

 

13.ח(א) סכומים שנגבו כארנונה מיועדים להחליף את סכומי הארנונה שניגבו באמצעות חוקים קודמים ולאותם מטרות.

(ב) תוקם, עפ"י חוק זה, על ידי הארגון היציג הגדול ביותר של השילטון המקומי, קרן שמטרתה היחידה הינה, לאחר ניכוי הוצאות, החזרת הסכומים חיחשנגבו שמעבר לסכומים הבאים, לרשויות:
חיח(1) הארנונה הצמודה כפי שנגבתה עפ"י חוקים קודמים.
חחי(2) הארנונה שנגבתה עבור סיווגים שאינם מגורים אשר עולים על פי 3 מהארנונה שנגבתה עבור סיווגי המגורים השונים, באותה תקופה, חחיברשות (מועצה).
חחי(3) שר הפנים באישור שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות מכפיל אחר לעניין סעיף קטן 2 של סעיף זה.
(ג) העברה הכספים מהקרן בחזרה לרשויות תהיה ביחס הפוך לסכומים הנוספים שיגבו מרשות וביחס ישר לסך הארנונה השנתית שנגבתה חחיבאותה הרשות וכפי שיקבע בתקנות.

14.ח(א) החייב בארנונה רשאי לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע בעניין החיוב בתוך התקופות הבאות:
חחי(1) בערעור על שומת ארנונה בסיסית בתוך 45 ימים מהיום שזו הובאה לידיעתו.
חחי(2) בערעור על חיוב ארנונה שנתי בתוך 90 ימים מהיום שזה הובא לידיעתו.

(ב) יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך את התקופות האמורות מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ג) יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיע לחייב בארנונה ולוועדה המקומית, בתוך 15 ימים ממועד קבלת הפנייה כאמור בפסקה (א), על זהותו חחישל השמאי המכריע שמינה.
(ד) השמאי המכריע שמונה, כאמור בפסקה (ג):
חחי(1) ידון ויכריע במחלוקת בהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה בפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), תשס"ט-2008.
חחי(2) רשאי, לצורך השלמת הכרעתו, לפנות לועדת הערר לפיצויים, להיטל השבחה ולארנונה בשאלות הבהרה משפטיות.
(ה) החלטות השמאי המכריע, כאמור בפסקה (ד), יפורסמו בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים.
(ו) יעל החלטת השמאי המכריע, כאמור בפסקה (ד), יכולים החייב בארנונה או הועדה המקומית לערור לועדת הערר לפיצויים, להיטל השבחה יחחולארנונה בתוך 45 ימים מיום המצאת החלטת השמאי המכריע: יושב ראש ועדת הערר לפיצויים, להיטל השבחה ולארנונה רשאי להאריך את חחהתקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ז) על החלטת יושב ראש ועדת הערר לפיצויים, להיטל השבחה ולארנונה, בערר לפי פסקה (ו), ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מנהליים.

15.חהרשות (מועצה):

(א) רשאית לשנות את החיוב השנתי רק מנימוקים של טעות סופר, טעות בביצוע ההצמדה או החלטה על מתן הנחה בהתאם להוראות בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993.

(ב) איננה רשאית לשנות את שומת הארנונה הבסיסית.

 

16.ח"חוק ההצמדה" – על תשלום ארנונה שלא שולם במועדו יחול חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980.

17.חהוחלט בהליכים לפי חוק זה על הפחתת החיוב בארנונה או על ביטולה, אם בשל שינוי בשומת ארנונה בסיסית או בשל שינוי בחיוב ארנונה שנתי:
(א) יוחזרו הסכומים ששולמו מעבר למגיע, בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעותם בחוק ההצמדה, וסעיף 6 לחוק ההצמדה לא יחול.
(ב) החיובים השנתיים מעתה ואילך יותאמו לשינוי שהוחלט עליו.

18.ח(א) תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 יחולו, בשינויים המחוייבים.

(ב) שר הפנים באישור שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות רשימת תנאים להנחות והפחתות נוספות בשיעור הארנונה הבסיסי.

 

19.חהנחה לבניה חדשה/תוספת בניה: למרות ובנוסף לכול הנחה אחרת ובכפוף לכול הוראות חוק זה, נכס בו בוצעה, בהיתר, תוספת בניה/בניה

חדשה, יהיה זכאי לתשלום ארנונה מופחת ב- 50% על תרומת תוספת הבניה/הבניה החדשה לשווי הנכס. כל זאת למשך חמש שנים מיום החיוב הראשון על התוספת או הבניה החדשה.

20.ח"שינוי משמעותי בשווי הנכס"- שינוי בשווי הנכס המוביל לתוספת/הפחתה תאורטית צפויה של 10% ומעלה מעל/מתחת לחיוב הארנונה השנתי
האחרון – שללא השינוי האמור.

21.חשומת ארנונה בסיסית תעודכן, כל עוד קיים שינוי משמעותי בשווי הנכס או שינוי אחר המוביל לתוספת/הפחתה תאורטית צפויה של 10% ומעלה
מעל/מתחת לחיוב הארנונה השנתי האחרון – שללא השינוי האמור, לפי המוקדם שבין המועדים הבאים:
(א) העברת זכויות.
(ב) שינוי בסיווגו העיקרי של הנכס.
(ג) חלוף 10 שנים ממועד עדכון אחרון.
(ד) בקשת החייב.
חח(1) במקרה של בקשת חייב בעקבות שינוי זמני: נכס ריק, לא ראוי לתקופה מסויימת וכד', שומת הארנונה הבסיסית תעודכן לתקופה השינוי
חחבלבד, תחזור לקדמותה עם תום השינוי ומניין הזמן לא ישנה את מניין הזמנים לצורך סעיף זה. ובלבד שנכס ריק לא יאושר לפרק זמן שעולה חחעל האמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993.
(ה) בחלוף 5 שנים מיום פרסום החוק ברשומות, גם ללא שינוי משמעותי בשווי הנכס.

 

3.חבסיום תקופה של 5 שנים מיום פרסום החוק ברשומות יבוטלו הטבות המיסוי לחיזוק מבנים ולהתחדשות עירונית שבחוקים: "מיסוי מקרקעין (שבח

ורכישה), תשכ"ג-1963", "פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו- 2006", "תמ"א 38" על תיקוניה ו"חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965" ובכלל זה ביטול סעיף 19 (ב) (10) לתוספת השלישית לחוק וכן תבוטל כל תכנית תמיכה או סובסידיה ממשלתית במחירי הנדל"ן, כדוגמת: "מע"מ 0", "מחיר מטרה" ו- "מחיר למשתכן".

4.חעד לעדכון שומת ארנונה בסיסית ראשונה, בהתאם להוראות חוק זה, הארנונה שתשולם תהיה הארנונה המתחייבת מהוראות החקיקה הקיימת.

5.חבתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה בפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), תשס"ט-2008:
1. אחרי סעיף 2 (ב) יבוא סעיף 2 (ג): "בקשה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין לפי סעיף 14
(א) לחוק הרשויות (מועצות) – גביית ארנונה כללית, תשע"ט - 2019, תוגש לפי טופס שיפורסם בתקנות".
2. סעיף 2 (ג) יחליף שמו לסעיף 2 (ד).
3. אחרי סעיף 4 (א) (2) יבוא סעיף 4 (א) (3):
"לגבי בקשה לפי סעיף 14 (א) לחוק הרשויות (מועצות) – גביית ארנונה כללית, תשע"ט - 2019–
חחח(א) נסח רישום בפנקסי המקרקעין, או מסמך אחר המעיד על הזכות בנכס, אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין.
חחח(ב) שומת ארנונה בסיסית או חיוב ארנונה שנתי המתבסס על שומת ארנונה בסיסית.
חחח(ג) שומת ארנונה בסיסית שנערכה מטעמו או חיוב ארנונה שנתי המתבסס על שומת ארנונה בסיסית שנערכה מטעמו, ואולם השמאי חחחהמכריע רשאי, לבקשת המבקש, לפטור אותו מהגשת שומה כאמור, אם ראה כי אינה נדרשת לשם הכרעה במחלוקת.
חחח(ד) כל מסמך אחר הנוגע לעניין, שהוא מבקש להציג בפני השמאי המכריע."

 

6.חבתקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ), תשס"ט-2009:

1. בסעיף 2 (א) אחרי המילים "...התביעה או ההשבחה..." יבואו המילים "...או שומת ארנונה בסיסית או חיוב ארנונה שנתי, לפי המאוחר...".
2. בטבלה שבתוספת אחרי המילים "סכום התביעה או ההשבחה ..." יבואו המילים "...או גובה שומת ארנונה בסיסית או חיוב ארנונה שנתי אחרון, ליללפי המאוחר..."

 

===================================================================================================

דברי הסבר
 
חוק הארנונה יהיה ארצי, אחיד, יעיל, פשוט, פרוגרסיבי וצודק יותר מהקיים בחלוקת נטל המס. החוק יתרום לקידום חיזוק מבנים, התחדשות עירונית, שחרור קרקעות לבניה ופיזור אוכלוסין שיתרמו להפחתת מחירי הנדל"ן, כל זאת תוך ביטול חוקים ותכניות תמיכה קיימים, אשר עלותם למדינה גבוהה מאוד ויעילותם מוטלת בספק.
בשל העובדה שהמנגנון הנחוץ לתפעול החוק כבר קיים, (מחלקות היטל השבחה בועדות המקומיות, שמאים, שמאים מכריעים וועדות ערר), עלות הפעלת החוק נמוכה אף מעלות הפעלת החוק הנוכחי.
סעיף 1: בהגדרת שווי בשימוש קיימת סנקציה על שימושים ללא היתר.
סעיף 3: מציע מנגנון לייצוב גובה הארנונה גם במקרים של שינויים קיצוניים במחירי הנדל"ן.
סעיף 6: לצורך עידוד מימוש זכויות נוספות קיימות, תוטל ארנונה על שווי זכויות נוספות שלא מומשו, ביחס לשוויים ומעבר לשווי בסיסי לא חייב. זאת בשונה ממס רכוש, שלא צלח (למעשה בוטל בתיקון 27 ל"חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961", משנת 1999), אשר הטיל את המס על זכויות נוספות בילתי ממומשות גם במהלך הבניה וגם אם שוויים נמוך בשל מגבלות פיזיות, תכנוניות ואחרות.
סעיף 10: לצורך עידוד חיזוק מבנים בפני רעידת אדמה, ללא תמיכה ממשלתית והפחתות מיסוי כאלו ואחרות, תוטל ארנונה גבוהה יותר על נכס הניתן לחיזוק בהתאם להוראות התמ"א ושהחיזוק בו הוא כלכלי, בתנאים ובהסתייגויות שבסעיף.
סעיף 13: סכומי ארנונה נוספים שיגבו, מעבר: לחוק הקיים או שאין בהם עידוד לבניה למגורים, יועברו, בעיקרם, על ידי הקרן שתוקם בסמכות הארגון היציג הגדול ביותר של השלטון המקומי, לתמיכה ברשויות החלשות והפריפריה, בהן שווי הנכסים ובעקבות זה הגביה נמוכים יותר.
סעיף 19: לצורך עידוד התחדשות עירונית וניצול זכויות מיטביות, תינתן הנחה משמעותית מהארנונה, למשך חמש שנים מהחיוב הראשון לבניה החדשה/תוספת הבניה.
סעיפים 20 ו- 21: לצורך חיסכון בעלויות ויציבות החיוב השנתי בארנונה לאורך תקופת זמן, בהשוואה לחוק הקיים בו מבוצעות מדידות חוזרות ונשנות של שטח הנכס ותיקוני סיווגים בתדירות גבוהה, מוצע כי שומת ארנונה תעודכן פעם בעשר שנים (כפוף להוראות הסעיף), גם אז רק כאשר חל שינוי משמעותי בשווי הנכס.