מאמרים/הצעות חוק/מצגות

 
 

מאמרים

 
  • זכויות מוקנות, מותנות וגביית היטל השבחה (חלק שלישי) - בשני החלקים הקודמים הצענו, בסעיף 1 (א) לתוספת השלישית, לבטל: בחלק הראשון, את סעיף קטן (3) בחלק השני את סעיף קטן (1), כך שנותרנו עם סעיף קטן (2) לסעיף 1 (א), הקובע מימוש זכויות בתחילת שימוש, בלבד. להמשך קריאה ...
  • ארנונה כפונקציה של שווי הנכס - התנגדות הרשויות המקומיות - אחת הטענות המרכזיות, שנשמעו במשך השנים, כנגד הצעת החוק לגביית ארנונה כפונקציה התלויה בעיקר בשווי הנכס הנה התנגדות הרשויות החזקות, בעיקר במרכז, להעברת חלק מהכנסות הגבייה לתמיכה בישובים חלשים, בעיקר בפריפריה. להמשך קריאה ...
  • ארנונה כפונקציה של שווי הנכס - מועד עדכון - אחת הטענות המרכזיות, שנשמעו במשך השנים, כנגד הצעת החוק לגביית ארנונה כפונקציה התלויה בעיקר בשווי הנכס הנה עלותה הגבוהה, לדעת מתנגדי החוק, של הכנת חוות הדעת השמאית, זאת בעיקר לאור מועדי עדכון השומה התקופים הרבים הנחוצים, לדעתם. להמשך קריאה ...
  • זכויות מוקנות, מותנות וגביית היטל השבחה (חלק שני) - את חלק זה של הדיון בשיטה המוצעת אתחיל, בדיוק במקום בו סיימתי את החלק הקודם (סיכום הפרקים הראשון עד השלישי), באנלוגיה אישית מהמקום ממנו באתי – עולם הפיסיקה. להמשך קריאה ...
  • זכויות מוקנות, מותנות וגביית היטל השבחה (חלק ראשון) - בבקשה להיתר בניה הכוללת זכויות מוקנות בתכנית, ניתן להניח בסבירות גבוהה מאוד, כי תוך תקופה קצרה - חודשים ספורים בלבד מאישורו בתנאים של היתר הבניה - יצא ההיתר מן הכוח אל הפועל. כך, שמרבית השמאים יסכימו כי בחישוב שווי למ"ר קרקע למבונה אקוויוולנטי אין צורך להביא בחשבון הפחתה כלשהי בגין דחייה או אי וודאות 1 (להלן:"השווי המלא". להמשך קריאה ...
  • ארנונה כפונקציה של שווי הנכס - מאז העליתי את הרעיון לרפורמה מקיפה בחוק הארנונה, לפני למעלה מ- 20 שנה, המציע שהארנונה תיגבה כפונקציה התלויה בעיקר בשווי הנכס (להלן: "השיטה"), ולא בעיקר בשטחו, כנהוג היום, דובר ונכתב רבות בנושא שינוי מבנה, תעריפי הארנונה. לדוגמה, בהחלטתו, בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, מתאריך 13.04.201, בעתירה למתן צו על תנאי לפרסום המלצות ועדת "ברזילי". להמשך קריאה ...
  • שווי זכויות שבנוהג והקשר להיטל השבחה - ההתייחסות לשווי הנובע מנוהג בלתי חוקי בחישוב ההשבחה היא נושא שבמחלוקת עד ימינו אלה. בעבר, מרבית השמאים האמינו כי יש להביא בחשבון ההשבחה לשווי קודם את שווי הנכס הנובע מכל גורם שהוא (להלן: "האסכולה הישנה").לאחרונה, הפסיקה, החלטות וועדות ערר ושמאים מכריעים נוטות יותר לעמדה המנוגדת, לפיה אין להביא בחשבון לשווי מצב קודם בתחשיב ההשבחה שווי הנובע מנוהג בלתי חוקי (להלן: "האסכולה החדשה"). להמשך קריאה ...
  • היטל השבחה - הגבול - לאחרונה פורסמה החלטת וועדת ערר לתכנון ולבניה – פיצויים והיטל השבחה מחוז המרכז מס' 8152/10, בו דנה הוועדה בשאלה האם במסגרת בקשה להיתר בניה, ניתן לחייב, רטרואקטיבית, בהיטל השבחה שלא נגבה בהיתר בניה מאושר שקדם לו. להמשך קריאה ...
  • איחוד וחלוקה - מאמר זה נכתב כתגובה למאמרה של דורית פריאל, אדריכלית ושמאית מקרקעין, בחוברת קי"ח (118) של מקרקעין וערכם. הבעיה העיקרית העולה מהמאמר: הפקעות בפועל מעבר ל- 40% (המותרים לרשות לפי חוקי ההפקעות) בתכנית איחוד וחלוקה. להמשך קריאה ...
  • מקפצה/מדרגה - מטרת מאמר זה, מאמר שנכתב כהמשך לשני מאמרים קודמים, הנה השוואה בין שיטות ה"מקפצה" ו "מקפצת השרים". לצורך ההשוואה בין השיטות, נתייחס לדוגמא דומה לזאת שהוזכרה בשני המאמרים הקודמים, להמשך קריאה ...